Jak używać bezpiecznie podnośników koszowych?

Podnośniki koszowe znacznie usprawniają prace realizowane na wysokościach. Powszechnie wykorzystywane są nie tylko w branży budowlanej, ale również pomagają w realizacji usług w zakresie pielęgnacji zieleni miejskiej, przy wycince drzew, konserwacji obiektów, montażu nośników reklamowych itd. Używane są także przez straż pożarną. Podnośnik koszowy wpływa też na bezpieczeństwo pracowników wykonujących czynności na wysokości. Aby jednak podczas tego typu zadań ograniczyć ewentualne ryzyka do minimum, konieczne jest przestrzeganie najważniejszych zasad bezpieczeństwa.

Bezpieczna praca na podnośniku koszowym - najważniejsze zasady

1. Każdy podnośnik koszowy wykorzystywany do pracy musi być objęty dozorem technicznym i posiadać aktualny przegląd UDT (Urząd Dozoru Technicznego). Tylko urządzenia całkowicie sprawne technicznie nadają się do użytku. Podnośniki powinny przechodzić regularne badania okresowe, które polegają na sprawdzeniu zaświadczeń kwalifikacyjnych konserwatora i operatora, księgi rewizyjnej i dziennika konserwacji. Oprócz tego podnośniki koszowe podlegają doraźnym badaniom eksploatacyjnym i powypadkowym.

2. Eksploatacja podnośnika koszowego powinna przebiegać zgodnie z instrukcją.

3. Osoba obsługująca podnośnik musi mieć stosowne kwalifikacje do jego obsługi wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego.

4. Osoby przebywające w koszu muszą posiadać ważne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m.

5. Z uwagi na to, że prace przy obsłudze podnośnika wymagają sprawności psychofizycznej, niewskazane jest, aby osoby z niedostateczną sprawnością fizyczną czy psychiczną wykonywały prace z tymi urządzeniami. Jeśli pracownik jest niedysponowany, powinien niezwłocznie powiadomić o tym swojego przełożonego.

6. Przed uruchomieniem podnośnika koszowego operator zobligowany jest do dokonania wizualnego przeglądu urządzenia. Szczególnej uwagi wymagają zwłaszcza m.in. pomost roboczy, bramki wejściowe, krawężnik, poręczne ochronne, ramię zabezpieczające, a także podzespoły elektryczne, hydrauliczne, osprzęt mocujący, hamulce.

7. Przed rozpoczęciem pracy należy wykonać test sprawdzający. Wszelkie nieprawidłowości powinny być niezwłocznie zgłoszone przełożonemu.

8. Teren, na którym będą wykonywane prace z zastosowaniem podnośnika koszowego, powinien być odpowiednio zabezpieczony, np. taśmą ostrzegawczą.

9. Zabronione jest wykonywanie prac z użyciem podnośników w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych pod napięciem w odległościach mniejszych niż

- dla linii do 1 kV z przewodami nieizolowanymi – 3 m,

- powyżej 1 do 15 kV – 5 m,

- powyżej 15 do 30 kV – 10 m,

- powyżej 30 do 110 kV – 15 m,

- powyżej 110 kV – 30 m.

10. Niewskazane jest wykonywanie prac z zastosowaniem podnośnika koszowego w niesprzyjających warunkach atmosferycznych. W tym przypadku istotne znaczenie ma wiatr — zgodnie z normą EN 280 nie powinno się wykonywać prac na podnośniku, jeśli prędkość wiatru przekracza 12,5 m/s. Można realizować prace podczas deszczu lub śniegu, jednak należy zachować szczególną ostrożność.

11. Podnośnik powinien być odpowiednio wypoziomowany, aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom. Bardzo ważny jest dobór stabilnego podłoża.

12. Nie wolno przekraczać wskazanego w instrukcji maksymalnego udźwigu kosza. Przed przystąpieniem do prac, należy sprawdzić, ile będą ważyć pracownicy (wraz z narzędziami), którzy mają znaleźć się w danym koszu.

13. Ze względu na możliwość wykonywania pracy w wychyleniu poza kosz, pracownicy powinni być wyposażeni w indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Jest to przede wszystkim uprząż z linką asekuracyjną, która zapewnia stosowną ochronę w razie poślizgnięcia się. Zalecane jest także stosowanie kasku, kamizelki odblaskowej, rękawic oraz butów BHP z gumową podeszwą. Wskazane bywa także stosowanie przez pracowników znajdujących się w koszu przenośnych środków łączności.

podnośnik, budynki